1

جامعۀ آماری

News Discuss 
، جامعۀ آماری عبارت بود از مطالعات پیشین شامل کلیۀ مقالات و کتب مرتبط با این موضوع. روش نمونهگیری در این بخش عبارت بود از روش غیراحتمالی دردسترس. در مراحل آغازین دیاژنز اولیه با افزایش وزن رسوبات بالایی، دانه های تشکیل دهنده سنگی به یکدیگر نزدیک تر شده و ارتباط http://bazaryabi36.ir

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story